چند روزی فرصتی دست داد تا بعد از مدت طولانی ای دوباره سری به طبیعت شمال بزنم.

صرفه نظر از هوای شرجیش که بعضی اوقات آدمو اذیت می کنه،دریای همیشه آبی و طبیعت سرسبز و زیباش در این ماهها،آرامش و طراوت خاصی به آدم می بخشه.

با خودم فکر می کردم چقدر خوبه اگه یه وقتی آدم قلب و روحش تاریک و سرد می شه حداقل مثل طبیعت قدرت دوباره تازه،پاک و روشن شدن رو داشته باشه.

خدا کنه که این قدرت همیشه تو وجودمون باشه...