بوی بهار را می شنوم٬دوباره بهار آمده است

اين را از برگهای سبز نو رسته بر روی شاخهای تنومند درختان فهميدم

از پرواز پرستو ها و بازگشت به لانه شان

از نم نم باران ترنم انگيز

از ماهی کوچک قرمزی در تنگ بلور در دستان کودکی

از احساس شوقی تازه در وجودم برای آغازی ديگر

و ...

بهاری باشيد و دلتان شاد