سکانس۱:«ساعت ۸ شب،اتوبوس»

فضا تقریبا ساکته،همه قیافه ها حسابی خسته نشون میده.خیلی ها دارن چرت میزنن مثل این پیرمردی که روبروم نشسته.

اما یکدفعه فضا عوض میشه،صدای بلند آهنگ موبایل(دسپرادو)،هنوز دو،سه ثانیه نگذشته آهنگ موبایل بعدی،چند لحظه بعد یکی دیگه.شاید باور نکنید اما در عرض ۲-۳ دقیقه صدای۷-۸ تا موبایل دراومد.همه دارن با صدای بلند صحبت می کنن بیچاره این بندگان خدا که چرت میزدن فکر کنم همه سردرد گرفتن.

سکانس۲:«مسجد»

مجلس ختم یک جوان ۲۳ساله،همه واقعا متاثرند،سخنران داره صحبت میکنه،صدای گریه مرد و زن شنیده میشه که ناگهان صدای آهنگ«نازی همدم من...»اونم باصدای بسیار بلند و جالب تر اینکه این آقای محترم گوشی رو از جیبش بیرون اورده و عوض اینکه فوری ساکتش کنه یک ساعت داره نگاه می کنه که کی زنگ زده؟آیا گوشی رو برداره یا نه؟ 

سکانس۳:«بیمارستان»

پشت در بخش CCU،چهره ها اکثرا مضطرب،نگران و ناراحت. و بازهم تکرار همان وضعیت...

واقعا نمی شه فقط برای مدتی کوتاه در چنین مکانهایی گوشیمون رو در حالت لرزان یا صدای کم قرار بدیم؟؟؟

فقط و فقط برای احترام به اطرافیانمون.