ديروز نزديکای محل کارم يه صف طولانی ديدم.خيلی شلوغ بود٬ اول فکر کردم دوباره بانک داره سهام می فروشه يا ...

اما يکم که جلو رفتم...(عکس رو ببينيد)

شما چی فکر می کنيد؟؟؟

يه راهنمايي«انرژی هسته ای حق مسلم ماست»...

بله کيک و آبميوه به مناسبت اعلام تکامل انرژی هسته ای...از صبح تا حدودای ۳-۴که داشتم برمی گشتم جمعيتی اونجا بود که بيا و ببين.

خب اينم يه جورجشن مليه ديگه