«حج، بودن تو را که چون کلافی سر در گم کرده است، باز میکن. این دایره بسته، با یک نیت انقلابی، باز می شود، افقی می شود، راه می افتد، در یک خط سیر مستقیم، هجرت به سوی ابدیت. به سوی دیگری، به سوی او!»  «دکتر علی شریعتی»

نمی دونم چه جوری جور شد، کاملا اتفاقی، دقیقا باز هم زمانی که به موضوعی فکر نمیکردم همون موضوع برام اتفاق می افته گاهی اوقات تلخ و گاهی ...

اگر خدا بخواد برای اولین عازم مکه هستم. امیدوارم همانند کلام دکتر شریعتی بتونم تو این سفر از این کلاف سر در گم خلاصی پیدا کنم و راه جدیدی رو شروع کنم...

دوستان حلال کنید...

ساقی بنور باده برافروز جام ما            مطرب بگو که کار جهان شد بکام ما