.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

چه گویم که حرفها بسیار در سینه دارم اما گاه محکومیم به سکوت ....

توکل بر تو ای همیشه مهربان...